Syeikh Mohammer Ahmed Mohammed Abdullah ar-Rajihi dari yaman || Al-Wildan Tangerang

Syeikh Mohammer Ahmed Mohammed Abdullah ar-Rajihi dari yaman -


Syeikh Mohammer Ahmed Mohammed Abdullah ar-Rajihi merupakan orang asli kelahiran yaman, secara otomatis tata bahasanya pun sudah tidak diragukan lagi baik Al-Qur'an-nya maupun bahasa arabnya. serta dengan latar belakang pendidikan dari perguruan tinggi Darul Hadits al-Khairiyyah di Ma'rib, Yaman. beliau juga hafidz 30 Juz dan bersanat, dengan keahlian dan pengalaman yang beliau miliki serta latar belakang pendidikan misal dari Hifzhul Qur'anil Karim yaman, pemegang ijazah dari pondok pengkaderan juru dakwah dan imam masjid (Darul Hadits al-Khairiyyah di Ma'rib, Yaman).
- S1 bidang Ulumul Qur'an dari universitas international yaman
- Pemegang beberapa ijazah untuk bacaan 'Ashim.
- Pemegang ijazah riwayat Hafsh dari jalur ath-Thaybah, al-Mishbah dari al-Fil.
- Pemegang ijazah riwayat Qalun.
- Telah membacakan bacaan Warsy dan Ibnu Katsir dengan para perawinya tanpa
mendapatkan ijazah.
- Pemegang ijazah matan at-Tuhfah, al-Jazariyyah, as-Samnudiyyah, Manzhumah
al-Mufid karya ath-Thibi dan as-Salsabil dalam ilmu tajwid serta lainnya.
- Hafal 40 hadits Arbain Nawawi, Umdatul Ahkam, dan ash-Shahihain (yang
dihimpun oleh Syaikh Abdul Aziz al-Yahya).
- Pemegang ijazah hadits dan matan-matan akidah dari Syaikh Walid bin Idris al-
Manisi.
- Pemegang ijazah umum dalam hadits dan lainnya dari Syaikh 'Imad al-Janabi al-
Baghdadi, markaz Syaikh Shubhi as-Samira'i.
- Pemegang ijazah untuk kitab-kitab Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
- Pemegang ijazah umum dari Syaikh al-'Allamah al-Mufti al-Qadhi Muhammad
bin Isma'il al-'Umrani.
- Pemegang ijazah kitab-kitab Syaikh al-Hafizh al-Hakami dari salah satu muridnya
yang masih hidup, Syaikh Abdul Aziz al-Wasysyakh al-Yamani, dan beliau telah
memberikan ijazah kepadaku dalam seluruh riwayatnya, dari imam al-Albani, asy-
Syanqithi penulis Adhwa'ul Bayan, dan Ibnu Baz.
- Pemegang ijazah dari Syaikh Dr. Abdur Rahman al-Hamid as-Sudani, dalam
Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah karya as-Sa'di, dalam matan dan penjelasan,
dari Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh as-Sa'di.
III. Matan-matan yang telah dihafalkan
- Tuhfatul Athfal.
- Al-Muqaddimah al-Jazariyyah.
- Ushul Syathibiyyah.
- Kitab Tauhid, Ushul Tsalatsah, al-Qawa'id al-Arba', dan Nawaqidhul Islam.
- Manzhumah Sullamul Wushul fi Tauhidillah wattiba'ir Rasul.
- Al-Manzhumah al-Miy'iyyah dalam sejarah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam,
karya Ibnu Abil 'Izz al-Hanafi.
- Manshumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah karya as-Sa'di.
- Matan al-Jurumiyyah.
- Al-Baiquniyyah.